આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

Shri Palitana Shatrunjaya Tirtha    That which sublimates is TIRTH (Place of pilgrimage). One who promotes Tirth is TIRTHANKARAS. Shatrunjaya Tirtha, situated at a distance of 48 kms from Bhavnagar and 29 kms from Sihor in Saurashtra, is generally looked upon as a Tirtha of all times. The first ever Tirthankara of Jains dharma and the for most of persons to give rise to human civilization, Shri Rishabhadeva Bhagavan visited this sacred place ninety nine times. All the twenty three Tirthankaras, except Shri Neminath Bhagavan, delivered to all humanity the auspicious, message of Jaina dharma. Being a great city of temples, Shatrunjaya Tirtha is Siddhakshetra of all times as defined and approved by the Agamas. The central figure in this complex is Shri Adishvara Bhagavan with his white and pure complexion, seated on a lotus-shaped SEAT.

 

 

The mountain consists of a height of 1640 feet and the expanse of the castle over it is spread over twenty acres. It has nine hill-tops and consists of 108 large temples and 872 small shrines, with some 7000 images of Shri Jina. In the whole world, you will not come across such a vast number of images, all at one place, or, just at one place and this height ; temples ; consisting of such lovely architecture in such a vast number.


Nearest City : Bhavnagar-55
Surround Places : Mahuva, Shihor, Dathasa

Main Tirthanker : Shri Adishvara Bhagavan
City :Palitana
State : Gujarat
Dharmshala : Yes
Bhojanshala : Yes
Nearest Bus Stop : Palitana
Nearest Railway Station : Bhavnagar
 
1. १०८ मंत्रेश्वर पार्श्वधाम: 243367
5. आरिसा भुवन जैन धर्मशाला: 252157
9. आनंद भुवन अन्न्क्षेत्र: 242964
12. अन्किबाई चेरिटेबल ट्रस्ट: 252603
16. भक्ति विहार: 252515
20. दादावाडी राजेन्द्र विहार: 252248
24. धनसुख विहार जैन धर्मशाला: 252261
28. दिसावानी जैन धर्मशाला: 252569
31. गिरीराज ज्ञान मंदिर ट्रस्ट: 253230
35. हिराशांताजैन यात्रिक गृह: 253256
39. झालावाड़ जैन संघ– 
42. के. एन. शाह चेरिटेबल ट्रस्ट: 243089
45. कल्याण सौभाग्य मुक्ति भवन: 253621
49. केसरियाजी जैन धर्मशाला: 252213 / 253387
52. खाखू साहेब जैन देहरासर: 242973
55. खिमिबाई चेरिटेबल ट्रस्ट: 253237 / 242573
58. खुशाल भुवन जैन धर्मशाला: 252873 / 252114 /253575
68. मंडार भवन– गिरिराज सोसायटी: 252135
72. मुक्तिनिलय धर्मशाला: 252165
76. नित्य चन्द्र दर्शन: 252181 / 251047 / 252670 / 252240 / 251001
83. परमार भवन : 253369
86. प्रभावेह्म गौशाला: 251003
90. राजकोटवाली धर्मशाला: 253178
94. सांतुरी भवन: 242276 / 242344
98. सत्तावीस एकड़ा उत्कर्ष ट्रस्ट: 253399 / 252333
100. शेत्रुंजय दर्शन: 252512

Shri Marudeva Giriye Nam: 
Shri Surbhadra Giriye Nam: 
Shri Kanchan Giriye Nam: 
Shri Taldhwaj Giriye Nam: 
Shri Tapas Giriye Nam: 
Shri Muktinilay Giriye Nam: 
Shri Sur Giriye Nam: 
Shri Aanand Giriye Nam: 
Shri Vibhash Giriye Nam: 
Shri Shreshth Giriye Nam: 
Shri Pratyksh Giriye Nam: 
Shri Surshail Giriye Nam: 
Shri Punyarashi Giriye Nam: 
Shri Dardhshakti Giriye Nam: 
Shri Muktigeh Giriye Nam: 
Shri Pruthavipith Giriye Nam: 
Shri Siddhachal Giriye Nam: 
Shri Sahstrapdma Giriye Nam: 
Shri Nagesh Giriye Nam: 
Shri Vijyanand Giriye Nam: 
Shri Shreyanand Giriye Nam: 
Shri Dukh:har Giriye Nam: 
Shri Karmkshry Giriye Nam: 
Shri Kevaldayak Giriye Nam: 
Shri Pritimandan Giriye Nam; 
Shri Vilashbhadra Giriye Nam: 
Shri Aatamsiddhi Giriye Nam:
Aapatti Ane Vipatti Samaye Roj Savarna 108 Nam Levathi Emna Sarve Dukho Dur Thay Chhe


In ancient times it is said, that Pundarikaswami, the Ganadhara of Bhagavan Rishabhadeva renounced the world to attain to emancipation at this holy place. The mountain is therefore named as Pundarikagiri after him. In the Avasarpini period this great Tirtha consisting of 108 names, was repaired as many as sixteen times. A pilgrimage to this Tirtha is said to be an equivalent to 100 pilgrimages. Every year to-day, more than 4 lakhs of pilgrims, observing six restraints in form of Sanghas pay a visit to this unique tirtha for pilgrimage. The road leading to the top from the valley is 2 ¼ miles in length and has 3750 steps. Perhaps, we can look upon this tirtha as unparalleled in the whole world as created by a keen spirit of religion without state patronage and of course without forced labour. The Satrunjay Mahatirth, Palitana temples are considered the most sacred pilgrimage place (tirtha) by the Jain community. 
There are more than1300 temples located on the Shatrunjaya hills, exquisitely carved in marble. The main temple on top of the hill, is dedicated to 1st tirthankar lordAdinath (Rishabdeva).