આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

 

૧. સામાયિક- સામાયિકશબ્દમાંબેશબ્દસમાયેલાછે. સમઅનેઆય. સમએટલેસમતાઅનેઆયએટલેઆવક. સમતાનીજેમાંપ્રાપ્તિથાયતેસામાયિકછે. આક્રિયાઅડતાલીસમિનિટનીછે. સામાયિકલઈનેવાંચન, જાપવિગેરેપણથઈશકેછે. સવારસાંજપ્રતિક્રમણકરવુંહોયતોઆગળનાઆવશ્યકકરવાનાહોયછે.

1. Samayik - Samayik word includes two words. Sam and Any. Sam means equality and Aay means income. Rite in which one attains equality of body, speech and mind is Samayik. This rite is of forty eight minutes. During this rite one can read religious scriptures, can do Jap etc. One who wants to do Pratikraman in morning or evening must continue with other essential rites given below.

1.  Sämäyika– Equanimity.        Sämäyika means to remain calm and undisturbed, to get detached from daily activities and to engage in spiritual activities to be free of all passions, and not to have feeling of liking, disliking, attachment, desire, or aversion.  Sämäyika is the process that enhances the quality of equanimity.  It helps to take one closer to the soul and to acquire a stable mind and temperament.

No one has attained Moksha and no one will attain Moksha without the practice of Sämäyika.  To treat all living beings equal is the Sämäyika.  To abandon wrongful activities and to practice spiritually right activities is SämäyikaSämäyika is the true conduct.  Sämäyika is the essence of Tirthankar’s teachings.  One has to practice Sämäyika to attain the right perception, the right knowledge and the right conduct.  Jain monks and nuns are in the state of equanimity (Sämäyika) throughout their life.  A devout Shrävak practices Sämäyika everyday.   Great detail on the subject of Sämäyika is in the Jain canonical books.  One should practice at least one Sämäyika a day, if not more.  Time spent in Sämäyika is time spent as a Sädhu.

Jainism is a very practical religion, which helps us in every day affairs of life.  Jainism has to be practiced and lived.  Jain ethics is meant for all men and women in every walk of life.  Contemplation of the soul is the main part of Jainism.  Contemplation of the soul includes thinking, analyzing and meditating as a part of the right conduct.

The rituals are interwoven in the daily life of a pious Jain. Going to the temple, listening to the Guru, practicing vows, giving alms to Sädhus, performing Sämäyika for equanimity, performing Pratikraman for introspection, practicing non-violence, carrying out charitable acts, living an honest life and many similar acts constitute the daily rituals of a Jain.

The soul, in its pure form, has infinite perception, infinite knowledge, infinite vigor, and infinite bliss.  These attributes are not realized by a worldly soul because it is smeared with karmas.  The karmas are mainly due to four passions (Kashäya); anger, ego, deceit and greed.  Tirthankars have expounded on many ways to free us from these four Kashäya to attain Moksha.  One of the ways is a daily practice of six Ävashyaka (essentials).  Practicing six essential rites with true faith helps us progress spiritually.  These six essential rites are to be practiced daily.