આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  કારતક સુદ ચોથ સોમવાર   Dt: 23-10-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…

God Mahavir : The 24th Tirthankar Shri Bhagwan Mahavir re-invented the Jain Religion and gave the principles of peace and non-violence to this universe, which is till today considered as the greatest contribution of our time. The life of God Mahavir was full of purity, simplicity, compassion to all and smallest living creatures. All principles given by him are scientific, truthful and take the followers to the ultimate liberation. In this section Mahavir’s life and message to the world is given.