આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
Sr. No. Name of Ganadhara Name of his Village/ City Father's Name Mother's Name About what he had doubt
01 Indrabhuti Gobara Vasubhuti Pruthvi Soul
02 Agnibhuti Gobara Vasubhuti Pruthvi Karma
03 Vayubhuti Gobara Vasubhuti Pruthvi Identity of body and soul.
04 Vyakta Kullaga Dharmapriya Varuni Five material Elements.
05 Sudharma Kullaga Dhammila Bhaddila Rebirth
06 Mandita Maurya Dhanadeva Vijaya Bondage
07 Mauryaputra Maurya Maurya Vijaya Gods
08 Akampita Mithila Deva Jayanti Infernal beings
09 Achalabhrata Kaushala Vasu Nanda Auspicious karma
10 Metarya Vachchhapura Datta Varunadevi Other world
11 Prabhasa Rajagruhi Bala Abhibhadra Liberation