આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

Account of Mahavir's Vihar and Chaturmas Before the Attainment of Omniscience

Year (B.C.)   Tour Route Four month stay
569 1 Kundagrama, Jnatakhandavana, Karmaragrama Kollagasannivesha, Morakasannivesha, Duijjamtaga Hermitage, Asthikagrama. Asthikagrama
568 2 Morakasannivesha, Vachala, Dakshinavachala, Suvarnavaluka (river), Rupyavaluka, Kanaka' khala Hermitage, Uttara-vachala, Shvetambi, Surabhipur, Ganga river, Thunkasannivesha, Rajgruha, Nalandasannivesha N alandas annivesha
567 3 Kollagasannivesha, Suvarnakhala, Champa City , Brahmanagrama Champ anagari
566 4 Kollayasannivesha, Pattakalaya, Kumaraka-sannivesha,Chorakasannivesha,Prushtha-champa Prushtha- Champa
565 5 Kayamgalasannivesha, Shravasti, Halidduyam, Jamgala, Avatta, Chorayasannivesha, Kalambu-kasannivesha, Radha-desha (Anarya country), Purnakalasha (Anaryagrarna) , Malayapradesha, Bhaddiyanagari Bhaddiya-nagari
564 6 Kayali'samagama, Jambusanda, Tabayasanni-vesha, Vaishali, Gramakasannivesha, Shalishi-rsha, Bhaddiya-nagari Bhaddiya-nagari
563 7 Magadhabhumi, Alambhiya Alambhiya
562 8 Kundalasannivesha, Maddanasannivesha, Bahusalaga, Shalavana, Lohargala, Purimatala, Unnaga-gobhumi, Rajagruha Rajagruha
561 9 Lodha, Vrajabhumi, Sumhabhumi, Anarya-desha Vrajabhumi
560 10 Siddharthapura, Kurmagrama, Siddharthapura, Vaishali, Gandaki (Mandaki) River, Vanijya-grama, Shravasti. Shravasti
559 11 Sanulatthiya, Sannivesha, Dradhabhumi, Polasa-chaitya, Baluka, Subhoga, Suchchheta Malaya, Hatthisisa, Tosali, Siddharthapura, Vrajagrama, Alambhiya, Seyaviya, Shravasti, Kaushambi, Varanasi, Rajagruha, Mithila, Vaishali, Kamamahavana Vaishali
558 12 Samsurnarapura, Bhogapura, Nandigrarna, Mendhiyagrama, Kaushambi, Sumangala, Succheta, Palaka Champa. Champa
557 13 Jambhiyagrama, Medhiya, Chammani, Madh-yama-Apapa, Jambhiyagrama, Rujuvuluka (river) (attainment of omniscience)  

 

After attainment of Omniscience

557 13 Rujivaluka, Pavapuri, Rajgruha Rajagruha
556 14 Rajagruha, Brahmanakunda, Vaishali Vaishali
555 15 Vaishali, Kaushambi, Shravasti, Vanijyagama Vanijyagrama
554 16 Vanijyagrama, Rajgruha Rajagruha
553 17 Rajagruha, Champa, Vitabhaya, Vanijyagrama Vanijyagrama
552 18 Vanijyagrama, Varanasi, Alambhiya, Rajagruha Rajagruha
551 19 Rajagruha Rajagruha
550 20 Vairajagruha, Alambhiya, Kaushambi, Vaishali Vaishali
549 21 Vaishali, Mithila, Kakandi, Kampilyapura, Posalapura, Vanijyagrama, Vaishali Vaishali
548 22 Vaishali, Rajagruha Rajagruha
547 23 Rajagruha, Krutamgala, Shravasti, Vanijyagrama Vanijyagrama
546 24 Vanijyagrama, Brahamanakunda, Kaushambi, Rajagruha Rajagruha
545 25 Rajagruha, Champa, Rajagruha Rajagruha
544 26 Rajgruha, Kakandi, Mithila, Champa Champa
543 27 Champa, Shravasti, Medhiyagrama, Champa, Mithila Mithila
542 28 Mithila, Hastinapura, Mokanagari, Vanijyagrama Vanijyagrama
541 29 Vanijyagrama, Rajagruha Rajagruha
540 30 Rajagruha, Prustha-champa, Champa, Dasharnapura, Vanijyagrama Vanijyagrama
539 31 Vanijyagrama, Kampilyapura, Vaishali Vaishali
538 32 Vaishali, Vanijyagrama, Vaishali Vaishali
537 33 Vaishali, Rajagruha, Champa, Prushtha-champa, Rajagruha Rajagruha
536 34 Rajagruha, Nalanda Nalanda
535 35 Nalanda, Vanijyagrama, Nalanda Vaishali
534 36 Vaishali, Saketa, Vaishali Vaishali
533 37 Vaishali, Rajagruha Rajagruha
532 38 Rajagruha, Nalanda Nalanda
531 39 Nalanda, Mithila Mithila
530 40 Mithila Mithila
529 41 Mithila, Rajagruha Rajagruha