આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
Sr. No. Name of Ganadhara Years of his householders life Years of his ascetic life before the attainment of kevalajnana (omniscience) Years of his ascetic life after the attainment of kevalajnana(omniscience) Total years of his life-Span
01 Indrabhuti 50 30 12 92
02 Agnibhuti 46 12 16 74
03 Vayubhuti 42 10 18 70
04 Vyakta 50 12 18 80
05 Sudharma 50 42 8 100
06 Mandita 53 14 16 83
07 Mayuraputra 65 14 16 95
08 Akampita 48 9 21 78
09 Achalabhrata 36 12 14 62
10 Metarya 36 10 16 62
11 Prabbasa 16 8 16 40