આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ ચોથ રવિવાર   Dt: 24-09-2017અમાવસ્યા કિસ માસ ન મેં નહીં આતી, થકાવટ કિસ રાત મેં નહીં આતી, ઈસ સંસાર મેં કોઈ બતાઓ તો સહી, સમસ્યા કિસ રાહ મેં નહીં આતી…
 • Nayasara (Village headman),
 • God in the Saudharma heaven
 • Prince Marichi
 • 4- God in the fifth Brahmaloka
 • Kaushika Brahraana
 • Pushpamitra Brahmana
 • God in the Saudharma Heaven
 • Agnidyota Brahmana
 • God in Ishana heavenly world
 • Agnibhuti Brahmana
 • God in Sanatkumara heavenly world
 • Bharadvaja Brahmana
 • God in Mahendra heavenly world
 • Sthavara Brahmana
 • God in Brahma heavenly world
 • Prince Vishvabhuti and observance of self-control
 • God in Shukra heavenly world
 • Triprushtha Vasudeva
 • Seventh hell
 • Lion
 • Fourth hell
 • Human birth and renunciation
 • Universal ruler Priyamitra and renunciation
 • God in the Mahashukra heavenly world
 • Prince Nandana, renunciation and binding of the tirtbankara namakarma
 • God in the tenth heaven called Pranata
 • Venerable ascetic Mahavira