આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ બીજ શુક્રવાર   Dt: 22-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે

Group

No.

Name

City

Phone

Mob

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

43

શાહ જ્‍ેઠાલાલભારમલ

મુંબઈ-મલાડ

9930194503

8097703908

 

44

શઠમહશભાઈફોજાલાલ

મુંબઈ-મલાડ

022-28779153

9323136343

 

 

45

 

શાહ હમચદ્ર Ȑઠાલાલ

 

મબઈ-મલાડ

 

022-28836912

8097703908/

9930194503

 

 

46

 

ચદ્રપ્રમ એ.શાહ

 

મબઈ-મલાડ

 

9323731014

9930554401/

9930220003

 

47

હરશ એચ.ઝોટા

મબઈ-પરલ

022-24161515

9820665103

 

48

અજીત મનહરલાલ (સર)શાહ

મબઈ-મલાડ

022-25651675

9821227475

 

49

કશવજીધારશીગડા

મબઈ-મલાડ

022-21631626

9322271734

 

50

મકશએસ.શાહ

મબઈ-અંધરી

9004685484

9819889126

 

51

મહલઆર.  સઘવી

મબઈ-જોગશવરી

9323481131

9819048894

 

52

ઈƛદ્રવદનઆઈ.  લોલાડીયા

મબઈ-બોરીવલી

9870230701

9821383033

 

53

પ્રિવણભાઈ ગાગજીસાવલા

થાણા-અંબરનાથ

9323137723

9324256914

 

54

મકશસવતીલાલકિરયા

મબઈ-અંધરી

 

9819889126

 

 

 

Group

No.

Name

City

Phone

Mob

 

55

િચરાગભાઈએમ.મિણયાર

મબઈ-મલાડ

9890990625

9869546864

 

56

અરિવદભાઈસી.મજપરા

મબઈ-ભાયદર

 

9821241333

 

57

અિનલએન.  શાહ

મબઈ-મલƛડ

 

9820585209

 

58

િનલશએન.  શાહ

મબઈ-ભાયદર

 

9224376012

 

59

િચરાગક.સગોઈ

અંબરનાથ-થાણ

0251-2610320

9422668087

 

60

નરƛદ્રભાઈનદ

મબઈ

022-26714302

9820398456

 

61

પ્રĬƣલડોિડયા

મબઈ

9726329155

9820388873

 

62

જલદીપભાઈ

મબઈ

022-28803489

 

 

71

મકશભાઈમફતલાલડભોઈવાળા

અમદાવાદ-કƧણનગર

22819368

9825203972

 

 

72

 

જયશ કમાર કશવલાલ ȑન બોરસદવાળા

 

અમદાવાદ-સાબરમતી

 

27572114

9428036690/

9374954098

 

73

હીરાભાઈકબડીયા

અમદાવાદવાસણા

26611487

9327040309

 

74

િદલીપભાઈવી.શાહ(કોબાવાલા)

અમદાવાદનરોડા

93289-26536

9825665289

 

75

િવપલભાઈબી.શાહ(ખભાતવાળા)

અમદાવાદવાસણા

9328071120

9376101204

 

76

ધનજયભાઈપિડત

અમદાવાદ-પાલડી

9276823488

9428361961

 

77

નાનભાઈબાવીસી

અમદાવાદઆƨટોડીયા

22148558

9898666683