આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

  

Eleven Chief Disciples (Ganadharas) 

Sr. No.

Name of Ganadhara

Name of his Village/ City

Father's Name

Mother's Name

About what he had doubt

01

Indrabhuti

Gobara

Vasubhuti

Pruthvi

Soul

02

Agnibhuti

Gobara

Vasubhuti

Pruthvi

Karma

03

Vayubhuti

Gobara

Vasubhuti

Pruthvi

Identity of body and soul.

04

Vyakta

Kullaga

Dharmapriya

Varuni

Five material Elements.

05

Sudharma

Kullaga

Dhammila

Bhaddila

Rebirth

06

Mandita

Maurya

Dhanadeva

Vijaya

Bondage

07

Mauryaputra

Maurya

Maurya

Vijaya

Gods

08

Akampita

Mithila

Deva

Jayanti

Infernal beings

09

Achalabhrata

Kaushala

Vasu

Nanda

Auspicious karma

10

Metarya

Vachchhapura

Datta

Varunadevi

Other world

11

Prabhasa

Rajagruhi

Bala

Abhibhadra

Liberation