આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

 

Origins of Jainism

Jainism originated in India, although its time of origin cannot be determined. Jainism believes in a cyclical nature of the universe. Jains believe in a universe without beginning, end or creator, hence Jains will refer to the present cycle of the cosmos. The word Jain means a follower of the Jinas (spiritual victors). This title, or that of Tirthankara, was given to a succession of teachers who, through their own spiritual struggle, are believed to have attained kevalajnana (infinite knowledge). Jains believe that there have been twenty-four Tirthankaras. In the present cycle of the cosmos the last of these 24 Tirthankaras, Vardhamana, usually called Mahavira (Great Victor) is believed to have been born in 599BC in contemporary Bihar, India. At the age of thirty Mahavira began a twelve year spiritual quest, which resulted in his attainment of kevalajnana and the founding of the fourfold order of sadhus (monks) and sadhvis (nuns), shravakas (laymen) and shravikas (laywomen). Jainism does not believe in God as the creator of universe but as a liberated soul (Siddha) who has attained Moksha (liberation from the unending cycles of birth, death and re-birth). Every human being and every living being for that matter has the potential to attain Moksha and thus become God. One who is liberated is called Siddha

Origin of Jainism dates back before the beginning of Pre-historic culture. Since its existence more than 5000 years ago, Jainism has never compromised its core principle of non-violence. Rather it upholds non-violence as its supreme religion in the following words of Ahimsa paramo Dharmah and has strictly emphasized its practice at all levels.