આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Dreams of Mother Trishala

 

According to Shwetambar Jain scriptures, Queen Trishala, mother of Lord Mahavir saw fourteen beautiful and auspicious dreams on the midnight after conceiving the soul the Lord. They were:

1.  Elephant

2.   Bull

3.   Lion

4.   Goddess Laxmi

5.   Garland of Flowers

6.   Full Moon

7.   Sun

8.   Large Flag

9.   Silver Urn

10. Lotus Lake

11.  Milky Sea

12.  Celestial Air plane

13.  Heap of Gems

14. Smokeless Fire

After having such fourteen, wonderful dreams, queen Trishala woke up. Her dreams filled her with wonder. She had never had such dreams before. She narrated her dreams to king Siddhartha.The king called the soothsayers for the interpretation of dreams and they unanimously said, 'Sir, Her Highness will be blessed with a noble son. The dream augurs the vast spiritual realm, the child shall command. Her Highness will become the Universal Mother.'

Given below a brief narration of each dream followed by its interpretation:

INTERPRETATION OF HER DREAMS

1.  The first dream queen Trishala saw was that of an ELEPHANT. She saw a big, tall elephant. It had two pairs of tusks. The color of the elephant was white and its whiteness was superior to the color of marble. It was an auspicious elephant and was endowed with all the desirable marks of excellence.This dream indicates that her son will guide the spiritual chariot and save human beings from misery, greed and attraction of life.

2.  The second dream queen Trishala saw was that of a BULL. The color of the bull was also white, but it was brighter than white lotus. It glowed with beauty and radiated a light all around. It had a noble, grand and majestic hump. It had fine, bright, and soft hair on its body. Its horns were superb, and sharply pointed.This dream indicates that her son will become a spiritual teacher of great sages, kings and other great personalities.

3.  In her third dream queen Trishala saw a magnificent LION. Its claws were beautiful and well poised. The lion had a large well rounded head and extremely sharp edged teeth. Its lips were perfect, its color was red, and its eyes were sharp and glowing. Its tail was impressively long and well shaped. Queen Trishala saw this lion descending towards her and entering her mouth.This dream indicates that her son will be as powerful and strong as lion. He will be fearless, almighty, and capable of ruling the entire world.

4.  In her fourth dream queen Trishala saw was GODDESS LAXMI, the Goddess of wealth, prosperity and power. She was seated atop mountain Himalaya. Her feet had a golden sheen. She had delicate and soft fingers. Her black hair were tiny, soft and delicate. She wore rows of pearls interlaced with emerald and a garland of gold. A pair of earring hung over her shoulders. She held a pair of bright lotuses.This dream indicates that her son will attain great wealth, power and prosperity in this world.

5.  The fifth dream was that of a celestial GARLAND OF FLOWERS descending from the sky. It had the fragrance of different flowers. The whole universe was filled with its fragrance. The flowers were white and woven into a garland. They bloomed during all different seasons. Swarms of bumblebees flocked to it and they made humming sound around the region.This dream indicates that the fragrance of her son's teaching will spread across the entire universe.

6.  The sixth dream was that of a FULL MOON. It presented an auspicious sight. The moon was at its full glory. It awoke the sleeping lilies to bloom fully. It was bright like a well-polished mirror. The moon radiated whiteness like a swan. It inspired the oceans to surge skyward. The beautiful moon looked like a radiant beauty mark in the sky.This dream indicates that her son will have a great physical structure and be pleasing to all living beings of the universe.

7.  The seventh dream queen Trishala saw was that of a HUGE DISC OF SUN. The Sun was shining and destroying darkness. It was red like the flame of the forest. Lotuses bloomed at its touch. The Sun is the lamp of the sky and the lord of planets. The sun rose and put an end to the evil activities of the creatures that thrive at night.This dream indicates that teachings of her son will destroy anger, greed, ego, lust, and pride from the life of the people.

8.The eighth dream queen Trishala saw was that of a very LARGE FLAG flying on a golden stick. The flag fluttered softly and auspiciously in the gentle breeze. It was attracting the eyes of all. Peacock feathers decorated its crown. A radiant shining white lion was on it.This dream indicates that her son will be a great, noble and well respected leader of the family.

9.The ninth dream queen Trishala saw was that of a SILVER URN (Kalash) full of crystal clear water. It was a magnificent, beautiful and bright pot. It shone like gold and was a joy to behold. It was garlanded with strings of lotuses and other flowers. The pot was holy and untouched by anything sinful.This dream indicates that her son will be perfect with all virtues.

        10.In her tenth dream queen Trishala saw a LOTUS LAKE (Padma Sagar). The thousands of  lotuses were floating on the lake, which opened at the touch of the Sun's rays. The lotuses imparted asweet fragrance. There were swarms of fish in the lake. Its water glowed like a golden flame. The lotus leaves were floating on the water.This dream indicates that her son will help liberate human beings that are entangled in the cycle of birth, death and misery and rise high just like the lotus.

11.The eleventh dream queen Trishala saw a MILKY SEA. Its water swell out in all directions, rising to great heights with turbulent motion. Winds blew and created waves. A great commotion was created in the sea by huge sea animals. Great rivers fell into the sea, producing huge whirlpools.This dream indicates that her son will navigate through Life Ocean of birth, death and misery leading to Moksha or Liberation.

12.In her twelfth dream, queen Trishala saw a CELESTIAL AIRPLANE. The airplane had eight thousand magnificent gold pillars studded with gems. The plane was framed with sheets of gold and garlands of pearls. It was decorated with rows of murals depicting bulls, horses, men, crocodiles, birds, children, deer, elephants, wild animals and lotus flowers. The plane resounded with celestial music. It was saturated with an intoxicating aroma of incense fumes. It was illuminated with bright silvery light.This dream indicates that all gods and goddesses in heaven will respect and salute to his spiritual teaching and will obey him.

13.In her thirteenth dream queen Trishala saw a great heap of GEMS, as high as Mount MERU. There were gems and precious stones of all types and kinds. These gems were heaped over the earth and they illuminated the entire sky.This dream indicates that her son will have infinite virtues and wisdom.

14.In her fourteenth dream queen Trishala saw a SMOKE LESS FIRE. The fire burned with great intensity and emitted a radiant glow. Great quantities of pure Ghee and honey were being poured into the fire. Flames of varying intensity, glow and colour were emitted from it.This dream indicates that the wisdom of her son will excel the wisdom of all other great people.

After nine months and fourteen days, Queen Trishala delivered a baby boy. The boy was named Vardhaman meaning ever increasing.Immediately after the birth of prince Vardhaman, Indra, the King of heaven, arrived with other gods and goddesses. He hypnotized the whole city including mother Trishala and King Siddharth. He took the baby Vardhaman to mount Meru and bathed him. He proclaimed peace and harmony by reciting BRUHAT SHANTI during the first bathing ceremony of the newborn Tirthankara.After renunciation and realization of Absolute self-knowledge, Prince Vardhaman became Lord Mahavir, the twenty-fourth and the last Tirthankara of Jain religion of the current Avsarpirni Kaal (descending phase of the wheel of time). As per Jainism time is in form of a wheel with six spokes, presently we are in between fifth and sixth spokes, this period is known as Aara. That means we are in pancham Aara. Life span of Mahavir Swami was in fourth Aara.