આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
Q-1 How many Ganadharas did Lord Mahavira have?
Ans. Eleven
Q-2 Name eleven Ganadharas of Mahavira?
Ans. 1. Indrabhuti Gautam
2. Agnibhuti
3. Vayubhuti
4. Vyaktswami
5. Sudharmaswami
6. Manditputra
7. Mauryaputra
8. AkampitJi
9. AchalbhrataJi
10. Metaryaswami
11. Prabhatswami
Q-3 Are there any living Tirthankaras in Jambudvip?
Ans. Yes
Q-4 How many living Tirthankaras are there in Jambudvip?
Ans. There are 4 living(viharman) tirthankaras in jambudwip,8 in dhatki khand and another 8 are in ardh pushkarawart dwip.