આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ભાદરવો સુદ ત્રીજ ગુરુવાર   Dt: 24-08-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…
Jain Study Book

» Early_Jainism Early_Jainism
» Jaina_Philosophy_Historic Jaina_Philosophy_Historical_Outline
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture
» Golden_Steps_To_Salvation Golden_Steps_To_Salvation
» Jain_Moral_Doctrine Jain_Moral_Doctrine
» Essence_of_Jainism Essence_of_Jainism
» Tattvarthadhigam_Sutra 1- Tattvarthadhigam_Sutra 1-25
» Tattvarthadhigam_Sutra 26 Tattvarthadhigam_Sutra26-75
» Tattvarthadhigam_Sutra 76 Tattvarthadhigam_Sutra 76-125
» Tattvarthadhigam_Sutra 12 Tattvarthadhigam_Sutra 126-200
» Tattvarthadhigam_Sutra 20 Tattvarthadhigam_Sutra 201-300
» Tattvarthadhigam_Sutra 30 Tattvarthadhigam_Sutra 301-400
» Tattvarthadhigam_Sutra 40 Tattvarthadhigam_Sutra 401-500
» Tattvarthadhigam_Sutra 50 Tattvarthadhigam_Sutra 501-600
» Tattvarthadhigam_Sutra 60 Tattvarthadhigam_Sutra 601-700
» Tattvarthadhigam_Sutra 70 Tattvarthadhigam_Sutra 701-750
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_1-100
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_101-200
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_201-300
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_301-400
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_401-507
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_101-150
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_151-200
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_201-250
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_251-300
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_301-350
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_351-400
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_401-450
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_451-500
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_501-550
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_551-575
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_576-600
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_601-625
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_626-650
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_651-700
» 108_તીર 108_તીર્થ_દર્શનાવલી
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_701-730
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_731-765