આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…
Jain Study Book

» Early_Jainism Early_Jainism
» Jaina_Philosophy_Historic Jaina_Philosophy_Historical_Outline
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture
» Golden_Steps_To_Salvation Golden_Steps_To_Salvation
» Jain_Moral_Doctrine Jain_Moral_Doctrine
» Essence_of_Jainism Essence_of_Jainism
» Tattvarthadhigam_Sutra 1- Tattvarthadhigam_Sutra 1-25
» Tattvarthadhigam_Sutra 26 Tattvarthadhigam_Sutra26-75
» Tattvarthadhigam_Sutra 76 Tattvarthadhigam_Sutra 76-125
» Tattvarthadhigam_Sutra 12 Tattvarthadhigam_Sutra 126-200
» Tattvarthadhigam_Sutra 20 Tattvarthadhigam_Sutra 201-300
» Tattvarthadhigam_Sutra 30 Tattvarthadhigam_Sutra 301-400
» Tattvarthadhigam_Sutra 40 Tattvarthadhigam_Sutra 401-500
» Tattvarthadhigam_Sutra 50 Tattvarthadhigam_Sutra 501-600
» Tattvarthadhigam_Sutra 60 Tattvarthadhigam_Sutra 601-700
» Tattvarthadhigam_Sutra 70 Tattvarthadhigam_Sutra 701-750
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_1-100
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_101-200
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_201-300
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_301-400
» Mahavir_and_His_Teaching_ Mahavir_and_His_Teaching_401-507
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_101-150
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_151-200
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_201-250
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_251-300
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_301-350
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_351-400
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_401-450
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_451-500
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_501-550
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_551-575
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_576-600
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_601-625
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_626-650
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_651-700
» 108_તીર 108_તીર્થ_દર્શનાવલી
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_701-730
» Aspects_of_Jaina_Art_and_ Aspects_of_Jaina_Art_and_Architecture_731-765