આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…1. Navkar Mantra
2. Panchidiya
3. Ichkar
4. Khamasamano
5. Abuthiyo
6. IrryaVahiya
7. Tassa Uttari
8. Annatha
9. Logassa
10. Karemi Bhante
11. Samaiya Vayjuto
12. Jag Chintamani
13. Jan Kinchi
14. Namoothunam
15. Javanti
16. Javant Kevi Sahu
17. Namorahat
18. Uvasagarham
19. Jaya Viyaray
20. Arihant Chaiyanam
21. Kalyan Kandam
22.Sansar Dava
23. Pukharavardhi
24.Siddhanam Buddhanam
25. Vaivachagaranam
26. Bhagwanaham
27. Savasavi
28. IchhamiThami
29. Nanammi
30. Vandana
31. Sath Lakh
32. Adhar Papasthanak
33. Aayariya Uvajhaya
34. Namostoo Vardhmanay
35. Vishal lochan dalam
36. Suadevaya
37. Jise Khite
38. Varkanak
39. Adhaijesu
40. Shanti
41. Chaukasaya
42. Bharesar
43. Manahajinanam