આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ચૈત્ર સુદ ત્રીજ ગુરુવાર   Dt: 30-03-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…
આજના Shubh समाचार


“અમુક સંબોધન પાસવર્ડ જેવા હોય છે, એ નામે સંબોધન કરો એટલે માણસ ખૂલી જાય છે. ” ” • lekPkkj

  tx çfl) thjkoyk Ikk'ZoUkkFk nknk dh vfoLej.kh; vatu'kykdk çfr"Bk egkeg®Rlo dk dk;Zdze fnukad 23 tuojh 2017 ls 03 Qjojh 2017 rdA

 • lekPkkj

  ukjYkkbZ rhFkZ esa Hkxoku vkfnukFk dh HkO;kfrHkO; vatu'kykdk çfr"Bk egkeg®Rlo 'kklu lezkV vkPkk;Z Jh fot; useh lwjh'oj th e-lk- leqnkf;dk i- iw vkPkk;Z Jh fot; l¨ePkUæ lwjh'oj th e-lk- dh fuJk esa fnukad 02 Qjojh 2017 dks g¨xkA

 • lekPkkj

  tx çfl) thjkoyk Ikk'ZoUkkFk nknk dh vfoLej.kh; vatu'kykdk çfr"Bk egkeg®Rlo dk dk;Zdze fnukad 23 tuojh 2017 ls 03 Qjojh 2017 rdA

 • lekPkkj

  i- iw - vkPkk;Z Jh dqYkPkUæ lwjh'oj th e-lk- dk egk ekaxfyd 01 Qjojh 2017 dks çkr% 9-30 cts dyk Ikw.kZ vkjkèkUkk HkoUk] iq"dj j®M] vtesj esa g¨xkA

Welcome to Jain University

Navakar Mahamantra

Navakar Mahamantra

About Us

The present era of science and technology has provided boundless worldly comforts and luxuries to human beings. Paradoxically the man has ceased to the human losing his true identity. He needs to be shown right and divine path outlined by Jain philosophy with the help of latest technology of online education of Jain Dharama..

Necessity of Jain University.

 1. Entire world will have to proceed on the path carved out by God Mahavir. Do you believe, that for this we shall have to highlight and promote the scientific principles, sermons, Messages, ideology, order of Jain religion of putting them at the central chowk of the world ?
 2. Do you wish that all may know, understand, acquaint and perform their duties by adopting Jainism, Jain Discipline- Thoughts, Civilization, cultural heritage by making them interesting to the new generation, like modern education?
 3. Do you wish to involve yourself in the endeavors to emerge one voice of Jain Religion, So that misunderstanding and misrepresenting blames and misguidance about our religion may be driven out?
 4. Do you wish to know the ways and means of making your life, happy and vital in its correct sense?
 5. Do you wish to know that in daily life also you can act according to the Religion of Lord Mahavir? your Heart affirms and asserts at least three of the above five points, please enter to see, co-operate, and to understand by visiting our JainUniversity.org an online Website, as an instrument to satisfy your wishes and curiosity.
Just by typing JainUniversity.org through internet online on any computer, you will find this site of Jainism and also tremendous treasure of / Jain Religion.

Founder Pioneers of JainUniversity.org online.

The holy land of Vadodara city where emerged the beautiful an constructive ideas leading to graceful future and the most honourable Ganivarya Shri Kulchandra Vijayji Maharaj Saheb , the ardent pupil-monk and most honorable Acharya Shri Vijay Chandroday Surishwarji MaharajSahab; Their keen interest, an devotion and direction in making Jainism and Jinshasan brighter, delightful and everlasting, is evidently visible.

Param Poojya Achary Shree vijay Ashokchandra surishwarji and P.P. Acharya Shree Vijay Somahandra surishwarijiM.S. for showering their blessings and Heartly wishes in this task.

The members of Jain University Academy Council and Advisory Council, who have accepted responsibility of proper utilization of monetary fund and its security as well as furtherance of this site.
12 prominent and well known personalities selected by different Jain Sanghs of entire Vadodara city. They are constituent members of Adhoc Committee.

Shri Shrenikbhai Kasturbhai Lalbhai, Shri Deepchandbhai Gardi, Shri Dhirubhai Shah , the speaker, Gujarat Assembly,Shri Kumarpal Desai , Panditvarya Shri Jitubhai B. Shah , Shri Dipakbhai Bardoliwala etc. Distinct personalities who graced and showered their well wishes and blessing by remaining present on the event of auspicious inaugural function of this site, thereby they have provided inspiration in satisfying need of the hour.