આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…
આજના Shubh विचार


“ Believe in your heart that you're meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles. ” ” • lekPkkj

  i- iw - vkPkk;Z Jh fot; dqYkPkUæ lwjh'oj th e-lk- dk egk ekaxfyd 23-11- 2017 dks çkr% 9-00 cts 'ka[ks'oj rhFkZ esa g¨xkA

 • lekPkkj

  Nfj ikfYkr laÄ 11-11 ] 12-11 ] 13-11-2017 l¢fjlk ikalj i- iw - vkPkk;Z Jh fot; dqYkPkUæ lwjh'oj th e-lk- dh fuJk esa A

 • lekPkkj

  iËkkjh;s iËkkjh;s Hk¨;.kh rhFkZ esa e©u ,dkn'kh dk lkeqnkf;d vëeri i- iw - vkPkk;Z Jh fot; dqYkPkUæ lwjh'oj th e-lk- dh fuJk esa 29-11 ] 30-11 ] 01-12-2017 A

Welcome to Jain University

Navakar Mahamantra

Navakar Mahamantra

About Us

The present era of science and technology has provided boundless worldly comforts and luxuries to human beings. Paradoxically the man has ceased to the human losing his true identity. He needs to be shown right and divine path outlined by Jain philosophy with the help of latest technology of online education of Jain Dharama..

Necessity of Jain University.

 1. Entire world will have to proceed on the path carved out by God Mahavir. Do you believe, that for this we shall have to highlight and promote the scientific principles, sermons, Messages, ideology, order of Jain religion of putting them at the central chowk of the world ?
 2. Do you wish that all may know, understand, acquaint and perform their duties by adopting Jainism, Jain Discipline- Thoughts, Civilization, cultural heritage by making them interesting to the new generation, like modern education?
 3. Do you wish to involve yourself in the endeavors to emerge one voice of Jain Religion, So that misunderstanding and misrepresenting blames and misguidance about our religion may be driven out?
 4. Do you wish to know the ways and means of making your life, happy and vital in its correct sense?
 5. Do you wish to know that in daily life also you can act according to the Religion of Lord Mahavir... your Heart affirms and asserts at least three of the above five points, please enter to see, co-operate, and to understand by visiting our JainUniversity.org an online Website, as an instrument to satisfy your wishes and curiosity.
Just by typing jainuniversity.org, you will find this site of Jainism and also tremendous treasure of / Jain Religion.

Founder Pioneers of JainUniversity.org online.

The holy land of Vadodara city where emerged the beautiful an constructive ideas leading to graceful future and the most honourable Acharya Shri Kulchandra Vijayji Maharaj Saheb , the ardent pupil-monk and most honorable Param Poojya Acharya Shri Vijay Chandroday Surishwarji Maharaj Sahab; Their keen interest, an devotion and direction in making Jainism and Jinshasan brighter, delightful and everlasting, is evidently visible.

Param Poojya Achary Shree Vijay Ashokchandra Surishwarji Maharaj Sahab and Param Poojya Acharya Shree Vijay Somchandra Surishwariji Maharaj Saheb for showering their blessings and Heartly wishes in his task.

The members of Jain University Academy Council and Advisory Council, who have accepted responsibility of proper utilization of monetary fund and its security as well as furtherance of this site.
12 prominent and well known personalities selected by different Jain Sanghs of entire Vadodara city. They are constituent members of Adhoc Committee.

Shri Shrenikbhai Kasturbhai Lalbhai, Shri Deepchandbhai Gardi, Shri Dhirubhai Shah , the speaker, Gujarat Assembly,Shri Kumarpal Desai , Panditvarya Shri Jitubhai B. Shah , Shri Dipakbhai Bardoliwala etc. Distinct personalities who graced and showered their well wishes and blessing by remaining present on the event of auspicious inaugural function of this site, thereby they have provided inspiration in satisfying need of the hour.