+91-9930890649

jainuniversity64@gmail.com

Aajni Tithi : Mahavir Samvat (2544) Vikram Samvat (2074) Nemi Samvat (69) Vaishakh Sudh Dasham(10) Wednesday

Contact

CONTACT INFORMATION

Miss Kinjal Shah
Mumbai
Email Id- kinjalshah026@gmail.com
Mobile No- +919930890649

Mumbai- maharashtra

www.jainuniversity.org

jainuniversity64@gmail.com

+91-9930890649