આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ફાગણ વદ તેરસ રવિવાર   Dt: 26-03-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…
<div class="txt">
            <div class="jainismlist">
            <div class="liststyle">
              <ul>
                <li>શીતળાનો રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે આમલીના પાના અને હળદર ઠંડા પાણીમાં પીવાથી શીતળા નીકળવાનો ભય રહેતો નથી.</li>
                    <li>હળદર અને કાથાનું બારીક ચુર્ણ શીતળાના જામી ગયેલાં ઘા પર ભભરાવવાથી ફાયદો થાય છે. </li>
                    <li>ધાણા અને જીરૂ રાત્રે પલાળી રાખી, સવારે મસળી, ગાળી તેમાં સાકર નાંખી ચાર-પાંચ દિવસ પીવાથી શીતળા પછીની શરીરમાં થયેલી ગરમી નીકળી જાય છે.</li>
                    <li>શીતળા નીકળે ત્યારે ધાણા પાણીમાં પલાળી રાખી, મસળી, ગાળી તેના વડે આંખો ધોવાથી આંખોમાં શીતળા નીકળતા નથી.</li>
                    <li>શીતળા નીકળે ત્યારે સોપારીનો બારીક ભુકો, પાણી સાથે પીવાથી શીતળાનું ઝેર સહેલાઈથી નીકળી જાય છે અને વેદના ઓછી થાય છે.</li>
                </ul>
            </div>
          </div></div>