આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Dharana Abhigrah in English
Dharanaa, Abhiggaham, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Annatthanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Mahattaraagarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Vosirai (Vosiraami).
हिन्दी में धारणा अभिग्रह पच्चक्खाण
धारणा अभिग्गहं पच्चक् खाइ (पच्चक् खामि); अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं वोसिरई (वोसिरामि).
ગુજરાતીમાં ધારણા અભિગ્રહ પચ્ચક્ ખાણ
ધારણા અભિગ્ગહં પચ્ચક્ ખાઇ (પચ્ચક્ ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં વોસિરઈ (વોસિરામિ).
Details:-

1. Dharana Abhigrah : In Dharana Abhigrah is customised pachakhan. One can decide any kind of tyag based on God's way and take pachakhan. i.e. One can decide that he/she will not eat Sweets for 5 days. Then they should decide it and take Dharana Abhigrah pachakhan.