આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Panahar Pachakhan in English
Paanahaar, Divasacharimam, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Annatthanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Mahattaraagarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Vosirai (Vosiraami).
हिन्दी में पाणहार पच्चक्खाण
पाणहार दिवसचरिमं पच्चक् खाइ (पच्चक् खामि); अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं वोसिरई (वोसिरामि).
ગુજરાતીમાં પાણહાર પચ્ચક્ ખાણ
પાણહાર દિવસચરિમં પચ્ચક્ ખાઇ (પચ્ચક્ ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં વોસિરઈ (વોસિરામિ).
Details:-

1. Panhar : In Panhar, one does not take any food or any liquids after the sunset until the sunrise next day. This pachakhan is taken when one has done Tivihar Upvas, Ayambil, Nivi, Ekasanu or Biyasanu.