આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Chauvihar-Tivihar-Duvihar Pachakhan in English
Divasacharimam, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Chauviham Pi Aahaaram, Tiviham Pi Aahaaram, Duviham Pi Aahaaram, Asanam, Paanam, Khaaimam, Saaimam, Annatthanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Mahattaraagarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Vosirai (Vosiraami).
हिन्दी में चउविहार-तिविहार-दुविहार पच्चक्खाण
दिवसचरिमं पच्चक् खाइ (पच्चक् खामि); चउव्विहं पि आहारं, तिविहं पि आहारं, दुविहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं वोसिरई (वोसिरामि).
ગુજરાતીમાં ચઉવિહાર-તિવિહાર-દુવિહાર પચ્ચક્ ખાણ
દિવસચરિમં પચ્ચક્ ખાઇ (પચ્ચક્ ખામિ); ચઉવ્વિહં પિ આહારં, તિવિહં પિ આહારં, દુવિહં પિ આહારં, અસણં, પાણં, ખાઇમં, સાઇમં, અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં વોસિરઈ (વોસિરામિ).
Details:-

1. Chauvihar : In Chauvihar, one does not take any food or any liquids after the sunset until the sunrise next day.

2. Tivihar : In Tivihar one does not take food of any kind including liquids except water after the sunset until the sunrise of next day but can take water.

3. Duvihar : In Duvihar one does not take food of any kind including liquids except water and medicine after the sunset until the sunrise of next day but can take water and medicine.