આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Tivihar Upvas Pachakhan in English
Sure, Uggae, Abbhattattham, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Tiviham Pi Aahaaram, Asanam, Khaaimam, Saaimam, Annatthanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Paaritthaavaniyaagaarenam, Mahattaraagarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Paanhaar, Porisim, Saaddhaporisim, Sure Uggae Purimaddha, Avatddha, Mutthisahiam, Pachchakkhaai (Pachchakkhaami), Annatthanaabhogenam, Sahasaagaarenam, Pachchhannakaalenam, Disaamohenam, Saahuvayanenam, Mahattaraagarenam, Savvasamaahivattiyaa-Gaarenam, Paanassa Levena Vaa, Alevena Vaa, Achchhena Vaa, Bahulevena Vaa, Sasitthena Vaa, Asitthena Vaa, Vosirai (Vosiraami).
हिन्दी में तिविहार उपवास पच्चक्खाण
सूरे उग्गए अब्भत्तट्ठं पच्चक् खाइ (पच्चक् खामि); तिविहं पि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पारिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं; पाणहार पोरिसि, साड्ढपोरिसि, मुट्ठिसहिअं, पच्चक् खाइ (पच्चक् खामि); अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं, पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेण वा, बहुलेवेण वा, ससित्थेण वा, असित्थेण वा वोसिरई (वोसिरामि).
ગુજરાતીમાં તિવિહાર ઉપવાસ પચ્ચક્ ખાણ
સૂરે ઉગ્ગએ અબ્ભત્તટ્ઠં પચ્ચક્ ખાઇ (પચ્ચક્ ખામિ); તિવિહં પિ આહારં, અસણં, ખાઇમં, સાઇમં, અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, પારિટ્ઠાવણિયાગારેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં; પાણહાર પોરિસિ, સાડ્ઢપોરિસિ, મુટ્ઠિસહિઅં, પચ્ચક્ ખાઇ (પચ્ચક્ ખામિ); અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં, પચ્છન્નકાલેણં, દિસામોહેણં, સાહુવયણેણં, મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ-વત્તિયાગારેણં, પાણસ્સ લેવેણ વા, અલેવેણ વા, અચ્છેણ વા, બહુલેવેણ વા, સસિત્થેણ વા, અસિત્થેણ વા વોસિરઈ (વોસિરામિ).
Details:-

1. Upvas : In Upvas, Don't eat or drink anything except boiled water. Boiled water cab be drunk from Porsi to sunset Only. By doing Upvas, a person can shed karmas equivalent to 1000 billion years(10000 Crore years) of hell life – i.e. karma nirjara.