આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…Lord Pushpadanta the ninth tirthankar is also known by the name Suvidhinath. Pushpadanta became a siddha, a liberated soul that has destroyed all of its karma. Pushpadanta was born to king sugriva of kakandi and rama devi in the ikshvaku race. Pushpadanta`s birth date was the fifth day of margashirsha krishna month. During his earlier incarnation as emperor mahapadma of pushkalvati vijay purified his soul to him extant of earning tirthankar- nam- and- gotra-karma.

Pushpadanta took birth in the vijayant dimension of gods. From the vijayant dimension he descended into the womb of queen rama devi, wife of king sugriva of kakandi town. When queen rama was pregnant then she experienced an extraordinary capability to develop processes for doing even the most difficult of tasks. Everyone got overwhelmed at her skill. When the child, pushpadanta was born the king sugriva named him as suvidhi. During the teething period of the child the mother got a craving for playing with flowers. As such, he was also popularly known as pushpadant or flower-tooth.

Pushpadant lead a normal princely life of luxury and pleasure but was always aloof. He became an ascetic at an early age and attained omniscience only after four months rigorous spiritual practices. He got nirvana at sammed sikharji on the ninth day of the dark half of the month of kartik.

The tradition of the four pronged religious ford started by bhagavan rishabhdev steadily became extinct after the nirvana of bhagavan pushpadant. After his nirvana, first the ascetic organization disintegrated and a time came when there was no ascetic left. The religious discourses two were given by common citizens or shravaks. • सुविधिनाथ नवमा नमुं , सुग्रीव जस तात ,
  मगर लंछन चरणे नमुं , रामा रूडी मात ... (१)

  आयु बे लाख पूरव तणुं , शत धनुषनी काय ,
  काकंदी नयरी घणी , प्रणमुं प्रभु पाय ... (२)

  उत्तमविधि जेहथी लहो अे , तेणे सुविधि जिन नाम ,
  नमतां तप पद पद्मने , लहीये शाश्वत धाम ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Anatadevaloka
 • Father : Sugrivaraja
 • Mother : Ramarani
 • Birthplace : Kanandinagari, Shikharji
 • Complexion : White
 • Symbol : Crab
 • Height : 100 Dhanusha
 • Age : 2,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Sali
 • Yaksha : Ajita and Sutaraka
 • Yakshini : Mahakali
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Maha Vad 9
 • Janma : Kartak Vad 5
 • Diksha : Kartak Vad 6
 • Keval Gyan : Kartak Sud 3
 • Moksha : Bhadarva Sud 9


 • उज्जवल अतिशय रूप तारुं , स्वरुपनी झांखी कहे ,
  निर्मल अतिशय गुण तारा , भाविकना दोषो दहे ,
  शक्ति अनुपम ताहरी , स्मरतां थकां वांछित लहे ,
  अेवा सुविधि जिन प्रणमतां , समक्ति भवोभव रहे ...


 • ताहरी अजबशी योगनी मुद्रा रे , लागे मने मीठी रे ,
  अे तो टाले मोहनी निंद्रा रे , प्रत्यक्ष दीठी रे ,
  लोकोत्तर शी जोगनी मुद्रा , व्हाला म्हारा निरुपम आसान सोहे रे
  सरस रचित शुक्ल ध्याननी धारे , सुरनरना मन मोहे रे .. लागे ... (१)

  त्रिगडे रतन सिंहासन बेसी वा ० चिहुं दिशी चामर ढलावे रे ,
  अरिहंत पद प्रभुतानो भोगी , तो पण जोगी कहावे रे ... (२)

  अमृत झरणी मीठी तुज वाणी , वा ० जेम आषाढो गाजे रे ,
  काम मारग थई हियडे पेसी , संदेह मनमां भांजे रे .. लागे ... (३)

  कोडी गमे उभा दरबारे , वा ० जय मंगल सुर बोले रे ,
  त्रण भुवननी रिद्धि तुज आगे , दीसे ईम तृण तोले रे .. लागे ... (४)

  भेद लहु नहि जोग - जुगतिनो , वा ० सुविधि जिणंद बतावो रे ,
  प्रेमशुं कान्ति करी करुणा , मुज मन मंदिर आवो रे .. लागे ... (५)


 • नरदेव भाव देवो , जेहनी सारे सेवो ,
  जेह देवाधिदेवो , सार जगमां ज्युं मेवो ,
  जोतां जग अेहवो , देव दीठो न तेहवो ,
  सुविधि जिन अेहवो , मोक्ष दे ततखेवो ...