આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ એકમ રવિવાર   Dt: 19-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

Sumatinath was born at ayodhya in the ikshvaku clan. His father’s name was king megharath and mother queen sumangla or mangala rani his birth date was the eighth day of the baisak shukla. It is said that the soul of purushasimha who due to vigorous penance and higher spiritual practices, earned the tirthankar-nam-and-gotra-karma descended into the womb of queen mangalavati or sumangala, wife of king megh of ayodhya.king megharath named the new born as-sumati (wisdom or right thinking).

Sumatinath in due course inherited the kingdom. king megharath became an ascetic. After a long and peaceful reign sumatinath, too, became an ascetic. He attained omniscience under a priyangu tree on the eleventh day of the bright half of the month of chaitra. He established the four pronged religious ford and became a tirthankar. On the month of chaitra sukla 11 he got nirvana at samedshikharji. • सुमतिनाथ सुहंकरुं , कोसल्ला जस नयरी ,
  मेघराय मंगला तणो , नंदन जितवयरी ... (१)

  कौंच लंछन जिन राजीयो , त्रणशें धनुषनी देह ,
  चालीस लाख पूरवतणुं , आयु अति गुणगेह ... (२)

  सुमति गुणे करी जे भर्या अे , तर्या संसार अगाध ,
  तस पद् पद्म सेवा थकी , लहो सुख अव्याबाध ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Jayantavimana
 • Father : Megharaja
 • Mother : Mangala
 • Birthplace : Ayodhya, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Red Goose
 • Height : 300 Dhanusha
 • Age : 4,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Sala
 • Yaksha : Purushadatta
 • Yakshini : Tumburu and Mahakali
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Shravan Sud 2
 • Janma : Vaisakh Sud 8
 • Diksha : Vaisakh Sud 9
 • Keval Gyan : Chaitra Sud 11
 • Moksha : Chaitra Sud 9


 • मुज जीवननी करुणांतिका ,कहेवा छतां खूटे नहि ,
  दुःख दोषने आ दुरित भवमां , पाप मुज तूटे नहि ,
  मोह ममतने आ विषयना , संताप मुज छूटे नहि ,
  सुमति जिनेश्वर आपजो , दुर्बुद्धि मुज फूटे नहि ...


 • सुमतीनाथ गुणशुं मीलीजी , वाघे मुज मन प्रित ,
  तेल बिंदु जेम विस्तेरजी , जलमांही भली रीत ,
  सोभागी जिनसुं लाग्यो अविहद रंग ... ... (१)

  सज्जनसुं जे प्रितडीजी , छनी ते न रखाय ,
  परीमल कस्तुरी तणोजी , महीमांहे महकाय . सोभागी ... (२)

  आंगळिये नवी मेरु ढंकाये , छबडीये रवी तेज ,
  अंजलीमां जीम गंग न माये , मुज मन तीम प्रभु हेज . सोभागी ... (३)

  हुओ छीपे नहीं अधर अरुण जिम , खातां पान सुरंग ,
  पीवत भरभर प्रभु गुण प्याला ,तीम मुज प्रेम अभंग . सोभागी ... (४)

  ढांकी ईक्षु परालसुंजी , न रहे लही विस्तार ,
  वाचक यश कहे प्रभु तणो जी , तिम मुज प्रेम प्रकार . सोभागी ... (५)


 • सुमति सुमति दाई , मंगला जास माई ,
  मेरुने वली राई , ओर अेहने तुलाई ,
  क्षय कीधां धाई , केवलज्ञान पाई ,
  नहि उणिम कांई , सेवीये अे सदाई ...