આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…Bhagwan rishabha was the first jain hence he is often called Adinath, the first lord. He is also called Rushabh, Rushabhdev, Adinath or Adishwar. He is mentioned in most of the hindu puranas, markandeya, kurma, vayu, garuda, brahmanda, varaha, linga, vishnu, skandha etc. Rishabha has been mentioned in the hindu text of the bhagavatha-purana as an avatar of vishnu. According to the bhāgavata, he was born to show the people of this world the path of salvation.

The hindus, gave the same parentage (father nabhiraja and mother marudevi) of rishabhdev as the jains do and they even agree that after the name of rishabhdev’s eldest son bharat this country is known as bharatavarsa. in the rgveda there are clear references to rishabhdev, the first tirthankara. bhagwan rishabhdev also called adinath the first tirthankara born in the royal family of ikshvaku clan in ayodhya as the son of king nabhiraja and queen maru devi. he was married to sumangla and sunanda. sumangla gave birth to bharat, who later became a chakravarti king . sunanda gave birth to a child who came to be known as bahubali.

Adinath had one hundred sons and two daughters, who were named brahmi and sundari. it is believed that all civilization developed from the teachings of adinath. he was the first king to establish the institutions of marriage, agriculture, the arts, and weaponry. he ruled for thousands of years and after he divided his kingdom among his sons and departed to take up an ascetic way of life.

When adinath renounced his kingdom, thousands of people followed him into the ascetic life. whenever they went for alms, people offered them gold, jewels, ornaments, etc. but no one offered them food. thus, many of his followers could not tolerate the starvation. they began asking for food, and then they left to form their own groups. this was the beginning of many sects. (according to the jain faith, tirthankaras remained silent until they achieved perfection.)

Adinath also went without food for an entire year. then he went to his grandson shreyans kingdom (hastinapur). his grandson offered him sugarcane juice, which he accepted. hastinapur is still considered a holy place, and even today jains make pilgrimages to this site to break ritual fasts (with sugarcane juice). after becoming enlightened (perfect), he broke his silence and preached for many years, telling how to escape the cycle of birth and death and achieve eternal bliss. bhagavan adinath achieved nirvana on the mountain of kailash in the himalayas when he was in complete samadhi. the symbol of adinath is a bull (rishabh) so he is known as rishabh dev.

The modern historians like ramprasad chandra, dr. vilas sangave , dr. heinrich zimmer, john marshall, thomas mcevilley and mircea eliade are of opinion that there exists some link between rshabha and indus valley civilization. terracotta seals and other evidences unearthed at the ancient cities of harrapa and mohenjo daro provide a link between rsabha and indus valley civilisation. the eminent scholar p.r. deshmukh says that the first jain tirthankara belonged to indus valley civilisation.

1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • आदिदेव अलवेसरुं , विनीतानो राय ,
  नाभिराया कुलमंडणो , मरुदेवा माय ... (1)


  पांचसे धनुषनी देहडी , प्रभुजी परमदयाळ ,
  चोराशी लख पूर्वनुं , जस आयु विशाल ... (2)


  वृषभ लांछन जिन वृषधरुं अे , उत्तम गुणमणि खाण ,
  तस पद पद्द सेवन थकी , लहीअे अविचल ठाण ... (3)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Uvarimagraiveka
 • Father : Jitari
 • Mother : Senamata
 • Birthplace : Savathi, Sravasti
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Horse
 • Height : 400 Dhanusha
 • Age : 6,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Prayala
 • Yaksha : Trimukha
 • Yakshini : Prajnapti
 • Place of Nirvana : Samet Shikhar
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Chyavan : Fagan Sud 8
 • Janma : Magsar Sud 14
 • Diksha : Magasar Sud 15
 • Keval Gyan : Asho Vad 5
 • Moksha : Chaitra Sud 5


 • जेने नमे भक्तो सदा , निज हृदय भावो जोडीने ,
  जेने नमे इन्द्रो नरेन्द्रो , हाथ जोडी जोडीने ,
  मुज हृदयना छो नाथ , आदिनाथ हु तमने स्तवुं ,
  करुं नमन आदि जिन चरणमां , प्रार्थना प्रेमे करुं ||
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • पायोजी मैंने तेरो दरिशन पायो ,
  पायोजी मैने मरुदेवनन्दन पायो ... 1
  दरिशन देखके दिलडु हरख्युं , सुख सागर उलसायो ... 2
  भाग्योदय हुओ आज हमेरो , रत्त्न चिंतामणि पायो ... 3
  हाथ जोड़ी करुं विनंती इतनी , तुम सेवा रस पायो ... 4
  आप तरे औरो को तारे , आनदंघन पायो ... 5
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • आदि जिनवर राया , जास सोवत्र काया ,
  मरुदेवी माया , धोरी लंछन पाया ,
  जगत स्थिति नीपाया , शुद्ध चारित्र पाया ,
  केवल सिरि राया , मोक्षनगरे सिधाया ..