આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Lord Shree Neminath ji was the twelfth tirthankar of Jain religion. He was born in the Harivanshpur of Sauripur Dwarka in the Chitra Nakshatra on the fifth day of the Shukla party of Shravan month. His mother's name was Shiva Devi and the name of the father was Raja Shivajivaya. The color of his body was Shyam Charaka, while the symbol was conch shell. His name was named Gomedh and Yakshini, Ambika Devi.

According to Jain devotees, the total number of Gods of Lord Shri Neminath ji was 11, in which the Vardaatta Swami was his first mathematician. The name of his first Arya was Yakshadinah. Lord Sri Neminath had received the initiation of Shastra Shukla Paksha in Sauripur and he had first passed from Khera after two days after getting the initiation.After receiving the initiation, Lord Shri Neminath ji attained 54 years of rigorous tenure and then got the knowledge of the science of Aasas Amavasya under the Meshaśrung tree on Girnar Mountain. • नेमिनाथ बावीसमा , शिवा देवी माय ,
  समुद्रविजय पृथ्वीपति , जे प्रभुना ताय... (१)

  दश धनुषनी देहडी , आयु वरस हजार ,
  शंख लंछन धर स्वामीजी , तजी राजुल नार... (२)

  सौरीपुर नयरी भली अे , ब्रह्मचारी भगवान ,
  जिन उत्तमपद पद्मने , नमतां अविचल ठाण... (३)

 

 • Heaven before Birth : Aparajita
 • Father : Samudravijaya
 • Mother : Sivadevi
 • Birthplace : Ujjain
 • Complexion : Black
 • Symbol : Conch
 • Height : 10 Dhanusha
 • Age : 1,000 Common Years
 • Diksha Tree : Vetasa
 • Yaksha : Gomedha or Sarvahna
 • Yakshini : Ambika or Kushmandini
 • Place of Nirvana : Girnarji

 

 • Chyavan : Asho Vad 12
 • Janma : Shravan Sud 5
 • Diksha : Shravan Sud 6
 • Keval Gyan : Bhadarva Vad Amaas
 • Moksha : Ashadh Sud 8


 • त्रिभुवन तणा साम्राज्यनी , ऋद्धि अनंती साथ छे ,
  आतम तणुं ऐश्वर्य अनुपम , आपने संगाथ छे ,
  करूणा क्षमा ने प्रेम आदि , गुण अनंतनो नाथ छे ,
  नेमिनाथ जिननी नजरथी , आतम अमारो सनाथ छे...


 • अरजी सुणलो नेमनगीना , राजुलना भरथार ,
  भजलो भजलो जगना प्राणी , भजो सदा किरतार... (१)

  जान लईने आव्या त्यारे , हर्ष तणो नहीं पार ,
  पशु तणो पोकार सुणीने , पाछा वळया तत्काळ... (२)

  राजुल गोखे राह नीरखती , रडती अश्रुधार ,
  पियु हमारा केम रिसाणा , मुज हैयाना हार... (३)

  तन तलसातुं मन वलवातुं , तलसे राजुल नार ,
  राज वैभवने ठोकर मारी , लीधो संयम भार... (४)

  नेम बन्या तीर्थंकर स्वामी , बावीसमा जिनराज ,
  माया छोडी मनडुं साध्युं , नमो नमो चित्तराज... (५)

  नेम निरंजन नाथ अमारा , अम अनाथना तारणहार ,
  बाळकनी आंख भक्ति माटे , रडती आंसुनी धार... (६)

  परदु:ख भंजन नाथ निरंजन , जगपालक किरतार ,
  ज्ञानविमल कहे भवसिंधुथी , मुजने पार उतार... (७)


 • राजुल वर नारी , रूपथी रति हारी ,
  तेहना परिहारी , बालकथी ब्रह्मचारी ,
  पशुओ उगारी , हुआ चारित्र धारी ,
  केवल सिरि सारी , पामीआ घाती वारी...