આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ છઠ શુક્રવાર   Dt: 24-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

Life of Lord Mahavira

Lord Mahavira was a prince whose childhood name was Vardhaman. according to the Digambar traditation, Lord Mahavira was born in the year 615 bc, but the swetambaras believe that he was born in 599 bc. Both sects however agree that he was the son of siddhartha and trisala. It is said that mother trisala had sixteen auspicious dreams before the child was born (only 14 according to the swetambaras). Astrologers interpreting these dreams, stated that the child would be either an emperor or a tirthankar.

As the son of a king, he had many worldly pleasures, comforts, and services at his command. In boyhood once while playing he brought under control a terrify serpent. Consequently and symbolic of this feat of bravery, he got the title mahavir and vira-natha.

1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • सिद्धारथ सुत वंदीअे , त्रिशलानो जायो ,
  क्षत्रियकुंडमां अवतर्यो , सुर नरपति गायो... (१)

  मृगपति लंछन पाउले , सात हाथनी काय ,
  बहोंतेर वर्षनुं आउखुं , वीर जिनेश्वर गाय... (२)

  खीमाविजय जिनराजनो अे , उत्तमगुण अवदात ,
  सात बोलथी वर्णव्यो , पद्मविजय विख्यात... (३)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Pranatadevaloka
 • Father : Siddhartharaja
 • Mother : Trisala
 • Birthplace : Kundulpur
 • Complexion : Yellow
 • Symbol : Lion
 • Height : 7 Hands or Cubits
 • Age : 72 Common Years
 • Diksha Tree : Teak
 • Yaksha : Matamga
 • Yakshini : Siddhayika
 • Place of Nirvana : Pava Puri
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Chyavan : Asadh Sud 6
 • Janma : Chaitra Sud 13
 • Diksha : Kartak Vad 10
 • Keval Gyan : Vaisakh Sud 10
 • Moksha : Asho Vad Amaas
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • जेना चरितना श्रवणथी , आवे जीवनमां धीरता ,
  कर्मो तणा संग्राममां , प्रगटे सदा महावीरता ,
  हे वीर ! तुजगुण " हीर " सवि , जीवो लहे अे झंखना ,
  मुज " प्राण प्यारा " वीरना , चरणे करूं हुं वंदना...

 • श्रद्धा भर्या नयणे निहाळुं , नाथ नजरे थापजो ,
  प्रीति भरेलां a अर्पुं , प्राणमय तुज थापजो ,
  मारा जीवननी सर्वथा , भूलो भूली सहु कापजो ,
  रग रग वसो महावीरस्वामी , आटलुं प्रभु आपजो...
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • दीन दुःखीयानो तुं छे बेली , तुं छेतारणहार ,
  तारा महिमानो नहीं पार , राजपाट ने वैभव छोडी ,
  छोडी दीधो संसार ,तारा महिमानो नहीं पार... ...तारा० (१)

  चंदकोशीयो डसीयो ज्यारे , दूधनी धारा पगथी निकळी ,
  विषने बदले दूध जोइने , चंदकोशीयोआव्यो शरणे ,
  चंदकोशीयाने तें तारीने , कीधो घणो उपकार... ...तारा० (२)

  कानमां खीला ठोक्या ज्यारे, थई वेदना प्रभुने भारे ,
  तोये प्रभुजी शांत विचारे , गोवाळनो वांक लगा रे ,
  क्षमा आपीने ते जीवोने , तारी दीधो संसार... ...तारा० (३)

  महावीर महावीर गौतम पुकारे , आंखेथी आंसुनी धारा वहावे ,
  क्यां गया अेकला छोडी मुजने , हवे नथी कोई जगमां मारे ,
  पश्चाताप करतां करतां , उपन्युं केवळज्ञान... ...तारा० (४)

  ज्ञानविमल गुरु वयणे आजे , गुण तमारा गाये भावे ,
  थई सुकानी तुं प्रभु आवे , भवजल नैया पार लगावे ,
  अरज स्वीकारी दिलमां धारी , वंदना वारंवार... ...तारा० (५)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • महावीर जिणंदा , राय सिद्धार्थ नंदा ,
  लंछन मृगेंदा , जास पाये सोहंदा ,
  सुर नर वर इंदा , नित्य सेवा करंदा ,
  टाले भव फंदा , सुख आपे अमंदा...