આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

Ajitnath was born at ayodhya in the ikshvaku clan. his father was king jitashatru raja and mother was queen vijaya. before his birth queen vijaya devi saw fourteen auspicious dreams. the augers were consulted and they informed that vijaya devi will give birth to a tirthankar. the queen gave birth to a son on the eighth day of the bright half of the month of magh and the king named the new born as the Ajit.

When king jitshatru became old he called ajit and asked him to take over the throne, but ajit was a naturally detached person since childhood, so he politely declined the throne offered by the king. ajit became an ascetic in his youth and went into remote and dense forests for his meditation and penance. his personality and the intensity of his lofty practices cast a pacifying influence all around. natural enemies in the animal kingdom, like lion and cow, wolf and deer, snake and mongoose used to come and sit around him peacefully.

After a twelve year period of deep meditation and other spiritual practices attained omniscience on the eleventh day of the bright half of the month of paush. when his last moments were approaching, bhagavan ajitnath went sammedshikhar. with one thousand other ascetics, he commenced his final meditation. he attained nirvana on the fifth day of the bright half of the month of chaitra (chaitra sukla 5). the gods created the divine pavilion and bhagawan ajitnath gave his eloquent and magnetic discourses. thousands of people accepted the path of renunciation. • अजितनाथ प्रभु अवतर्या , विनीतानो स्वामी ,
  जितशत्रु विजया तणो , नंदन शिवगामी .... (१)

  बहोंतेर लाख पूरव तणु , पाळयूं जेणे आय ,
  गजलंछन लंछन नहिं , प्रणमे सुरराय .... (२)

  साडा चारशे धनुषनी अे , जिनवर उतमदेह ,
  पाद् पद्म तस प्रणमीअे , जिम लहीअे शिवगेह .... (३)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Vijayavimana
 • Father : King Jitshatru
 • Mother : Vijaya Rani
 • Birthplace : Ayodhya, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Elephant
 • Height : 450 Dhanusha
 • Age : 7,200,000 Purva
 • Diksha Tree : Sala (Shorea Robusta)
 • Yaksha : Mahayaksha
 • Yakshini : Ajitabala
 • Place of Nirvana : Shikharji
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Chyavan : Vaisakh Sud 13
 • Janma : Maha Sud 8
 • Diksha : Maha Sud 9
 • Keval Gyan : Posh Sud 11
 • Moksha : Chaitra Sud 5


 • तारी प्रभु सेवा करुं , सद्बुद्धि मुजमां आपजे ,
  तारी प्रभु पूजा करुं , निशदिन चरणमां राखजे ,
  तारा गुणोनु ध्यान धरवा , विघ्नो सहु विदारजे ,
  अंतर कषायो जीतवा , शक्ति अजितजीन आपजे…


 • प्रितलडी बंधाणी रे अजित जिणदशु ,
  प्रभु पाखे क्षण अेक मने न सुहाय जो ,
  ध्याननी ताळी रे लागी नेहसुं ,
  जलद घटा जिम शिखसुख वाहन दाय जो.. (१)

  नेह घेलु मन मारुं रे प्रभु अलजे रहे ,
  तन मन धन अे कारणथी प्रभु मुज जो ,
  म्हारे तो आधार रे साहीब रावलो,
  अंतरगतनी प्रभु आगळ कहुं गुज्झ जो.... (२)

  साहीब ते साचो रे जगमां जाणीअे ,
  सेवकनां जे सहेजे सुधारे काज जो ,
  अेहवे रे आचरणे केम करी रहुं ,
  बिरुद तमारुं तरणतारण जहाज जो... (३)

  तारकता तुजमांहे श्रवणे सांभळी ,
  ते भणी हुं आव्यो छुं दिनदयाल जो ,
  तुज करुणानी लहेरे रे मुज कार ज सरे ,
  शुं धणुं कहीअे जाण आगळ कृपाळ जो ... (४)

  करुणा द्रष्टि किधी रे सेवक उपरे ,
  भवभय भावठ भांगी भक्ति प्रसंग जो ,
  मनवांछित फलीया रे जिन आलंबने ,
  कर जोडीने मोहन कहे मनरंग जो... (५)


 • विजया सुत वंदो ,तेजथी ज्युं दिणदों ,
  शीतलताअे चंदो , धीरताअे गिरिंदो ,
  मुख जिम अरविंदो , जास सेवे सुरिंदो ,
  लहो परमाणंदो , सेवतां सुख कंदो...