આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  અષાઢ વદ અમાસ રવિવાર   Dt: 23-07-2017કંઈ કેટલા ચાલ્યા ગયા, નજર પણ રડતી નથી, કંઈ કેટલા ચાલ્યા જશે, નજર પણ પડતી નથી, ઓ માનવ તું તારા વૈભવનું અભિમાન હવે કર, અહિં તો સમ્રાટ સિકંદરની કબર પણ જડતી નથી...

PANCH KALYANAK of 24 TIRTHANKAR

SR. NO: TIRTHANKAR CHYAVAN JANMA DIKSHA KEVAL GYAN MOKSHA
1 Shri  Aadinath Jeth Vad  4 Fagan Vad 8 Fagan Vad 8 Maha Vad 11 Posh Vad 13
2 Shri Ajitnath Vaisakh Sud 13 Maha Sud 8 Maha Sud 9 Posh Sud 11 Chaitra Sud 5
3 Shri Sambhavnath Fagan Sud 8 Magsar Sud 14 Magasar Sud 15 Asho Vad 5 Chaitra Sud 5
4 Shri Abhinandan Swami Vaisakh Sud 4 Maha Sud 2 Maha Sud 12 Posh Sud 14 Vaisakh Sud 8
5 Shri Sumatinath Shravan Sud 2 Vaisakh Sud 8 Vaisakh Sud 9 Chaitra Sud 11 Chaitra Sud 9
6 Shri Padma Prabh Swami Posh Vad 6 Asho Vad 12 Asho Vad 13 Chaitra Sud 11 Chaitra Sud 9
7 Shri Suparshvanath Shravan Vad 8 Jeth Sud 12 Jeth Sud 13 Maha Vad 6 Maha Vad 7
8 Shri Chandra Prabh Swami Fagan Vad 5 Magasar Vad 12 Magasar Vad 13 Maha Vad 7 Shravan Vad 7
9 Shri Suvidhi Nath Maha Vad 9 Kartak Vad 5 Kartak Vad 6 Kartak Sud 3 Bhadarva Sud 9
10 Shri Shitalnath Chaitra Vad 6 Posh Vad 12 Posh Vad 13 Magasar Vad 14 Chaitra Vad 2
11 Shri Shreyansnath Vaisakh Vad 6 Maha Vad 12 Maha Vad 13 Posh Vad Amaas Ashadh Vad 3
12 Shri Vasupujya Swami Jeth Sud 9 Maha Vad 14 Maha Vad Amaas Maha Sud 2 Asadh Sud 14
13 Shri Vimalnath Vaisakh Sud 12 Maha Sud 3 Maha Sud 4 Posh  Sud 6 Jeth Vad 7
14 Shri Anantnath Asadh Vad 7 Chaitra Vad 13 Chaitra Vad 14 Chaitra Vad 14 Chaitra Sud 5
15 Shri Dharmanath Vaisakh Sud 7 Maha Sud 3 Maha Sud 12 Posh sud 15 Jeth Sud 5
16 Shri Shantinath Shravan Vad 7 Vaishakh Vad 13 Vaiskh Vad 14 Posh Sud 9 Vaisakh Vad 13
17 Shri Kunthunath Asadh Vad 9 Chaitra Vad 14 Chaitra Vad 5 Chaitra Vad 5 Chaitra Vad 1
18 Shri Arnath Fagan Sud 2 Magsar Sud 10 Magsar Sud 11 Kartik Sud 12 Magsar Sud 10
19 Shri Mallinath Fagan Sud 4 Magsar Sud 11 Magsar Sud 11 Magsar Sud 11 Fagan Sud 12
20 Shri Muni Suvrat Swami Shravan Sud 15 Vaisakh Vad 8 Fagan Sud 12 Shravan Vad 12 Vaisakh Vad 9
21 Shri Naminath Asho Sud 15 Ashadh Vad 8 Jeth Vad 9 Magsar Sud 11 Chaitra Vad 10
22 Shri Neminath Asho Vad 12 Shravan Sud 5 Shravan Sud 6 Bhadarva Vad Amaas Ashadh Sud 8
23 Shri Parsvanath Fagan Vad 4 Magsar Vad 10 Magsar Vad 11 Fagan Vad 4 Shravan Sud 8
24 Shri Mahavir Swami            Asadh Sud 6 Chaitra Sud 13 Kartak Vad 10 Vaisakh Sud 10 Asho Vad Amaas