આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજ સોમવાર   Dt: 20-11-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

PANCH KALYANAK of 24 TIRTHANKAR

SR. NO: TIRTHANKAR CHYAVAN JANMA DIKSHA KEVAL GYAN MOKSHA
1 Shri  Aadinath Jeth Vad  4 Fagan Vad 8 Fagan Vad 8 Maha Vad 11 Posh Vad 13
2 Shri Ajitnath Vaisakh Sud 13 Maha Sud 8 Maha Sud 9 Posh Sud 11 Chaitra Sud 5
3 Shri Sambhavnath Fagan Sud 8 Magsar Sud 14 Magasar Sud 15 Asho Vad 5 Chaitra Sud 5
4 Shri Abhinandan Swami Vaisakh Sud 4 Maha Sud 2 Maha Sud 12 Posh Sud 14 Vaisakh Sud 8
5 Shri Sumatinath Shravan Sud 2 Vaisakh Sud 8 Vaisakh Sud 9 Chaitra Sud 11 Chaitra Sud 9
6 Shri Padma Prabh Swami Posh Vad 6 Asho Vad 12 Asho Vad 13 Chaitra Sud 11 Chaitra Sud 9
7 Shri Suparshvanath Shravan Vad 8 Jeth Sud 12 Jeth Sud 13 Maha Vad 6 Maha Vad 7
8 Shri Chandra Prabh Swami Fagan Vad 5 Magasar Vad 12 Magasar Vad 13 Maha Vad 7 Shravan Vad 7
9 Shri Suvidhi Nath Maha Vad 9 Kartak Vad 5 Kartak Vad 6 Kartak Sud 3 Bhadarva Sud 9
10 Shri Shitalnath Chaitra Vad 6 Posh Vad 12 Posh Vad 13 Magasar Vad 14 Chaitra Vad 2
11 Shri Shreyansnath Vaisakh Vad 6 Maha Vad 12 Maha Vad 13 Posh Vad Amaas Ashadh Vad 3
12 Shri Vasupujya Swami Jeth Sud 9 Maha Vad 14 Maha Vad Amaas Maha Sud 2 Asadh Sud 14
13 Shri Vimalnath Vaisakh Sud 12 Maha Sud 3 Maha Sud 4 Posh  Sud 6 Jeth Vad 7
14 Shri Anantnath Asadh Vad 7 Chaitra Vad 13 Chaitra Vad 14 Chaitra Vad 14 Chaitra Sud 5
15 Shri Dharmanath Vaisakh Sud 7 Maha Sud 3 Maha Sud 12 Posh sud 15 Jeth Sud 5
16 Shri Shantinath Shravan Vad 7 Vaishakh Vad 13 Vaiskh Vad 14 Posh Sud 9 Vaisakh Vad 13
17 Shri Kunthunath Asadh Vad 9 Chaitra Vad 14 Chaitra Vad 5 Chaitra Vad 5 Chaitra Vad 1
18 Shri Arnath Fagan Sud 2 Magsar Sud 10 Magsar Sud 11 Kartik Sud 12 Magsar Sud 10
19 Shri Mallinath Fagan Sud 4 Magsar Sud 11 Magsar Sud 11 Magsar Sud 11 Fagan Sud 12
20 Shri Muni Suvrat Swami Shravan Sud 15 Vaisakh Vad 8 Fagan Sud 12 Shravan Vad 12 Vaisakh Vad 9
21 Shri Naminath Asho Sud 15 Ashadh Vad 8 Jeth Vad 9 Magsar Sud 11 Chaitra Vad 10
22 Shri Neminath Asho Vad 12 Shravan Sud 5 Shravan Sud 6 Bhadarva Vad Amaas Ashadh Sud 8
23 Shri Parsvanath Fagan Vad 4 Magsar Vad 10 Magsar Vad 11 Fagan Vad 4 Shravan Sud 8
24 Shri Mahavir Swami            Asadh Sud 6 Chaitra Sud 13 Kartak Vad 10 Vaisakh Sud 10 Asho Vad Amaas