આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ફાગણ વદ અગિયારશ શુક્રવાર   Dt: 24-03-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…

What is Tirthankara?

A tirthankara is one who establishes Jain organization after conquering both love and hatred . He shows a fine path to the world's living beings to be free from ignorance, misery and moha (Worldly happiness)

What do Tirthankaras do?

The 24 Tirthankaras are considered to be the creator of Jain religion. They are divine elements of Jainism. They have attained all the achievement of ultimate nature including the ultimate knowledge after making vigorous efforts. Their principles are for betterment and welfare of others. Their path is to provide total fearless life and that of non-violence and to distribute love and friendship. Their vision of life is very wide and they have no insistence for anything.

Their way of life is for giving up possessive passion and being free from the karmas we have a brief introduction of all 24 tirthankaras, who are generous, noble passion-free and very holy Characters.

Why there are 24 Tirthankaras only?

The answer to this question can be perhaps available from the 87th stramza of "Yashstilakchulikc" scripture written by Acharya Somdev Suri. He observes: There are indefinite number of Graha (Planet) – Nakshatra – Taras (Stars) (Heavenly elements in the sky). But their numbers has been shown to be limited by the rule of nature. In the present era of Utsarpini time-span, there are 24 times only when these heavenly elements are positioned in the best location. This is a certainty. Therefore there are only 24 Tirthankaras only not a one less not a one more.

1.Bhagwan Rishabhdev Swami
13. Bhagwan Vimalnath Swami
2.Bhagwan Ajitnath Swami 14. Bhagwan Anantnath Swami
3.Bhagwan Sambhavanath Swami 15. Bhagwan Dharmanath Swami
4.Bhagwan Abhinandan Swami 16. Bhagwan Shantinath Swami
5.Bhagwan Sumatinath Swami 17. Bhagwan Kunthunath Swami
6.Bhagwan Padmaprabhu Swami 18. Bhagwan Arnath Swami
7.Bhagwan Supashvanath Swami 19. Bhagwan Mallinath Swami
8.Bhagwan ChandraPrabhu Swami 20. Bhagwan Munisuvrat Swami
9.Bhagwan Suvidhinath Swami 21 Bhagwan Naminath Swami
10. Bhagwan Shitalnath Swami 22. Bhagwan Neminath Swami ( Bhagwan Aristhnemi)
11.Bhagwan Shreyanshnath Swami 23. Bhagwan Parshvanath Swami
12. Bhagwan Vasupujya Swami 24. Bhagwan Mahavir Swami (Bhagwan Vardhman)