Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwarah Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shree Gurave Namah Know importance of it by clicking:
 1. Mukesh Jain(mumbai/india)
  Subject: Who Am I
  Level: 24 Tirthankar
  Score : 24/24

 2. Monica Pavecha(chennai/india)
  Subject: General
  Level: 1
  Score : 7/10

 3. Shah Tarjani(bardoli/suart)
  Subject: Who Am I
  Level: 24 Tirthankar
  Score : 24/24

 4. Satish Tarvecha(ujjain/Bharat)
  Subject: Who Am I
  Level: 14 Swapna
  Score : 14/14