મહાન બનવું હોય તો ઘસાઈ જજે પણ કટાઈ ન જતો, પ્રશંસા જાહેરમાં કરજે ટીકા ખાનગીમાં, દિમાગ મજબૂત પણ કાળજુ કુણુ, સમય મળતો નથી એમ ન બોલીશ, બીજાને દિવસના ચોવીસ કલાક મળે છે તો તને પણ મળે છે. * ભૂલ કરવા કરતા છૂપાવવામાં વધુ પાપ. * સુખી થવા ચાર ક્રિયાપદ નજર સામે રાખો-ભાવશે, ફાવશે, ગમશે અને ચાલશે. * ત્રણ પ્રકારના આંસુ લાવો - પાપ પર પશ્ચાતાપના, સુકૃત પરના હર્ષના, દુઃખીના દુઃખને જોઈ દર્દના. * અંધકાર, એકાંત અને અતિસહવાસ આ ત્રણ વધુ પ્રમાણમાં નકામા. * ગધેડો મરજી મુજબ ચાલે, ઘેટું જેમ ચલાવીએ તેમ ચાલે આપનો નંબર મરજી મુજબ ચાલવામાં નથી ને ? * મંદિર, મસ્જિદ કે દેરાસર કરતાં ઈશ્વરની સાચી યાદ હોસ્પિટલમાં કે જેલમાં વિશેષ આવે છે. * બ્લડ લેતાં પહેલાં ગ્રૂપનું ચેકિંગ કરો છો તો, ધન લેતાં પહેલાં એનું ગ્રૂપ ચેક કરજો. * જીંદગીનું પહેલું કપડું ઝભલું, જેમાં નહોતું ખીસું, જીંદગીનું છેલ્લું કપડું કફન, જેમાં ન હોય ખીસું છતાં ખીસું જ મોટા ભાગના પાપ કરાવે છે. * દેવું થાય તેવો ખર્ચ કરશો નહિં, કલેશ થાય તેવું બોલશો નહિ, ચિંતા થાય તેવું સાહસ કરશો નહિ, પાપ થાય તેવું કમાશો નહિ. * એક સાકરનો કણ અનેક કીડીઓને એકઠી કરી દે છે, પણ અફસોસ માનવનું એક વેણ, અનેક દિલના ટુકડા કરી નાખે છે.
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banners
Jain Banners
Jain Wallpapers
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banner
Jain Banners
Jain Wallpaper
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banners
Jain Banners
Jain Wallpapers
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banner
Jain Banners
Jain Wallpaper
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions