દેવું થાય તેવો ખર્ચ કરશો નહિં, કલેશ થાય તેવું બોલશો નહિ, ચિંતા થાય તેવું સાહસ કરશો નહિ, પાપ થાય તેવું કમાશો નહિ. * એક સાકરનો કણ અનેક કીડીઓને એકઠી કરી દે છે, પણ અફસોસ માનવનું એક વેણ, અનેક દિલના ટુકડા કરી નાખે છે.
Jain Sites
Jain Websites
Jain Sites
Jain Websites