...સંસારની 'બારાખડી'ની સંગીત-મય સફર... 'અ'ની આશાઓથી આરંભ થતું વરસ અને...'હ'ના હા સાથે પૂર્ણ થતી જીવન જીવવા અને જીતવા માટેની જોશ-જોમભરીજાત્રા-જેવીઆવી બારાખડીની યાત્રાના.. આપણે જ છીએ... WRITER આપણે જ છીએ... PRODUCERઆપણે જ છીએ... DIRECTORઆપણે જ છીએ...ACTOR તેથી...દુઃખને ૧૦થી ભાગી... સુખને ૧૦૦થી X (ગુણી) બળતરાની બાદબાકી કરી... સ્નેહનો સરવાળો કરી ગમતા કરીએ 'ગણિત'ના આવા ગુણોને. સ્નેહના સેતુએ સર્વો થઈ... 'એક-સાથે'... મીલાવી મન-મેળના તાર... 'એક-તાલે'... આવકારી અંતરની આવી અપેક્ષાઓને... 'એક રાગે' સજાવીશું જ્યારે સ્નેહ સંગીતને... 'એક-સૂરે'... ત્યારે... ... સ્નેહ-સજી આવી સરગમ, તે સર્વના હૈયે-હોઠે રહી હરદમ સફળ થશે સંસારની સુહાની-સફર ... અને ... આ સૃષ્ટિમાં જ સદા સાંભળી શકાશે... સાચા-સુખનું સાચું સંગીત... ...અહીં...આજે...અને...હંમેશા...