જગબગડ્યુંછે,આભફાટ્યુંછે,એમાંથીગડુંક્યાંદેવું?તમારાથીશરૃઆતકરો, એકખરાબમાણસતોઓછોથશેનેવ્યક્તિનાનિર્માણનીઆધારશીલાએનાઅંતરાત્મામાંરહેલાવિચારોછો.ઉત્તમવિચારકર્યાસિવાય, કોઈપણમાણસઉત્તમજીવનજીવીશકતોનથી. વર્તમાનનાઆપણાંદુઃખોએભૂતકાળનાંઆપણાંપાપોનીજાહેરાતછે.અહંકારીની મોટીમુશ્કેલીઆગળનીકળેલાનીદોસ્તીનકરીશકે.*પરિણામનીરાહજૂઓચડતી-પડતીઆવવાનીજ.