લાઇફ ઇઝ બ્યુટીફૂલ પણ એ સુંદરતા સ્વીકારવાની તમારી તૈયારી છે? જિંદગીને નજીકથી જુઓ, એ ધીમે ધીમે સરકી રહી છે, અને એને જીવી લો, કારણ કે એ સરકી જવાની છે. જિંદગી વિશે બધું વિચારવાની પણ જરૂર નથી, કારણ કે અલ્ટિમેટલી જિંદગી એ વિચારવાનો નહીં પણ જીવવાનો વિષય છે. જીંદગી ઇતેફાક છે,કાલે પણ ઇતેફાક હતી અને આજે પણ← જિંદગી એ કમ્પ્યૂટરમાં ડાઉનલોડ કરેલો પ્રોગ્રામ નથી કે આપણી મરજી મુજબ ચાલે, જિંદગી તો રહસ્યમય નવલકથા જેવી છે. દરરોજ એક પાનું ફરે છે અને જિંદગી નવું સસ્પેન્સ
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banners
Jain Banners
Jain Wallpapers
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banner
Jain Banners
Jain Wallpaper
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banners
Jain Banners
Jain Wallpapers
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions
Jain Sites
Jain Websites
Jain Banners
Jain Banner
Jain Banners
Jain Wallpaper
Prachin Pratimaji
Prachin Pratima
Jain Mantra Jagat
Jain Mantra Jagat
Your Suggestion
Your Suggestions